Obchodní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují užití služby poskytované Milenou Stašákovou, IČO: 71712534  se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 09500804 a SOS Capital s.r.o., IČO: 17806569, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, vystupující pod obchodním označením SOS Finance (dále jen „SOS Finance“), a to rovněž v souvislosti s užíváním webových stránek sosfinance.cz (dále jen „Webové stránky“).

 2. Služba poskytovaná SOS Finance spočívá v konzultaci a poradenství ohledně možného poskytovatele podnikatelského úvěru či případně zápůjčky či jiné formy poskytnutí finančních prostředků (dále jen „Poskytovatel“) zájemcům o takové finanční produkty (dále jen „Zájemci“) a zprostředkování kontaktu na takového Poskytovatele. Zájemci užitím služby SOS Finance čestně prohlašují, že jsou podnikateli. Služba SOS Finance se vztahuje výhradně k podnikatelským úvěrům.

 3. SOS Finance nezprostředkovává poskytnutí podnikatelského úvěru Zájemci možným (ani jakýmkoli jiným) Poskytovatelem. SOS Finance pouze na základě údajů od Zájemce vyhodnocuje, který z Poskytovatelů, s nimiž SOS Finance spolupracuje, by mohl s ohledem na konkrétní situaci Zájemce podnikatelský úvěr poskytnout. Samotné sjednání podnikatelského úvěru je tak samostatným smluvním vztahem vznikajícím výhradně mezi Zájemcem a Poskytovatelem; SOS Finance v tomto vztahu jakkoli nefiguruje.

 4. Při poskytování služby vybírá SOS Finance Poskytovatele z okruhu osob, které s SOS Finance spolupracují. SOS Finance neprovádí celkovou rešerši trhu úvěrových produktů. Jakkoli se SOS Finance snaží, aby portfolio Poskytovatelů bylo co nejkvalitnější a nejúplnější, nezaručuje, že Zájemce nemůže být teoreticky schopen získat na trhu individuálně lepší podmínky úvěru, než jsou ty nabízené Poskytovateli, s nimiž spolupracuje SOS Finance. Zájemce toto výslovně bere na vědomí.

 5. Svou službu poskytuje SOS Finance Zájemcům zdarma.

 6. Pro poskytnutí služby ze strany SOS Finance je nutné, aby Zájemce nejprve vyplnil formulář dostupný na Webových stránkách SOS Finance (sosfinance.cz) Tyto údaje jsou nezbytné pro základní posouzení kredibility a situace Zájemce. Podmínkou poskytnutí služby ze strany SOS Finance je rovněž vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, a to zaškrtnutím příslušného políčka v rámci procesu poskytování požadovaných údajů.

 7. Zájemce bere na vědomí, že poskytnutí neúplných, nepravdivých, zavádějících či jinak vadných údajů může vést zejména k nesprávnému posouzení kredibility či situace Zájemce a v důsledku toho k nesprávnému výsledku poskytnuté Služby.

 8. Po poskytnutí údajů Zájemcem SOS Finance tyto údaje zpracuje a následně kontaktuje Zájemce s informací ohledně možného Poskytovatele. SOS Finance žádným způsobem nezaručuje, že Poskytovatelé při případném následném jednání se Zájemcem nezmění podmínky poskytnutí podnikatelského úvěru, které při posuzování kredibility a situace Zájemce původně sdělily SOS Finance. Vyjednávání konkrétních podmínek úvěru je již věcí vztahu mezi Zájemcem a Poskytovatelem, do něhož SOS Finance žádným způsobem nevstupuje.

 9. SOS Finance poskytuje toliko sdělení o tom, u kterého Poskytovatele existuje dle informací SOS Finance možnost sjednání podnikatelského úvěru pro Zájemce a na něhož se Zájemce může obrátit s žádostí o podnikatelský úvěr, a to včetně poskytnutí kontaktních a případně dalších údajů ohledně takového Poskytovatele Zájemci. Dané sdělení nelze brát jako jakékoli doporučení, jakýkoli pokyn či instrukci k uzavření jakékoli úvěrové smlouvy či čerpání jakéhokoli úvěru Zájemcem (či jakoukoli jinou osobou) ani vyhodnocení výhodnosti jakékoli nabídky takového úvěru. Rozhodnutí o uzavření úvěrové smlouvy náleží výhradně Zájemci. Informace poskytnuté v rámci služby slouží výlučně pro potřebu Zájemce.

 10. Veškeré informace týkající se Poskytovatelů a úvěrových služeb mají pouze obecný a orientační (indikativní) charakter a nepředstavují závaznou nabídku, příslib k uzavření smlouvy ani jiné právní jednání ze strany Poskytovatele, SOS Finance ani jakýchkoliv jiných osob směřující k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, ani jakékoliv jiné služby. Poskytované informace nepředstavují jakákoliv doporučení investičního nebo jiného charakteru.

 11. SOS Finance neodpovídá za jakékoliv zneužití Webových stránek či informací na nich zveřejněných. SOS Finance negarantuje nepřetržitou dostupnost Webových stránek, a to zejména s ohledem na dostupnost technických a obdobných služeb třetích stran, s ohledem na plánovanou údržbu nebo neplánované výpadky apod. SOS Finance neodpovídá za kvalitu internetového připojení nezbytného pro přístup k Webovým stránkám. Z provozních nebo jiných důvodů může SOS Finance kdykoliv změnit technické řešení Webových stránek a poskytovaných služeb, jakož i měnit obsah Webových stránek či jejich provoz pozastavit, a to i bez předchozího oznámení.

 12. Využitím služby SOS Finance Zájemce výslovně souhlasí s tím, že jakákoli odpovědnost SOS Finance za újmu způsobenou poskytnutím služby je vyloučena, a to s výjimkou případů, kdy by SOS Finance způsobilo Zájemci škodu úmyslně či z hrubé nedbalosti. Zájemce rovněž výslovně souhlasí s tím, že SOS Finance není jakkoli odpovědné za jakékoli podmínky úvěru sjednané mezi Poskytovatelem a Zájemcem, a to včetně jakýchkoli úroků, poplatků či sankcí v jakékoli formě v případě čerpání či naopak nesplácení úvěru. SOS Finance neodpovídá za plnění povinností ze smluvních vztahů mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.8.2023.