Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Přistupujeme odpovědně ke zpracování osobních údajů našich klientů a uživatelů našich webových stránek. Dbáme zejména na řádném zabezpečení těchto údajů, to vše v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

1. Účel zásad a stručný přehled jejich obsahu

 1. V rámci tohoto dokumentu si vás dovolujeme podrobně a transparentním způsobem seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů v souvislosti se zprostředkováním kontaktu za účelem získání nabídky úvěrového produktu prostřednictvím SOS Finance na základě vaší nezávazné poptávky odeslané prostřednictvím webové stránky sosfinance.cz (dále též jen „webové stránky“).
 2. V tomto dokumentu najdete zejména odpovědi na následující otázky:
 • kdo je správcem osobních údajů a jakým způsobem jej lze kontaktovat;
 • k jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány; 
 • jaké osobní údaje jsou zpracovávány; 
 • odkud jsou osobní údaje získávány a jak probíhá jejich zpracování;
 • na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány (zejména zda jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu);
 • po jakou dobu budou osobní údaje uloženy;
 • komu mohou být osobní údaje předávány;
 • jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů; a
 • na koho se můžete v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů obrátit.

2. Účel zásad a stručný přehled jejich obsahu

 1. Provozovatelem webových stánek sosfinance.cz je Milena Stašáková, IČO: 71712534, sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha.
 2. Správcem osobních údajů je Milena Stašáková, IČO: 71712534, sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha a SOS Capital s.r.o., IČO: 17806569, se sídlem Praha, Rybná 716/24, PSČ 110 00 (dále též jen „SOS Finance“, „správce“ nebo „my“).
 3. Se svými dotazy či požadavky se můžete na SOS Finance kdykoli obrátit:
 • e-mailovou zprávou zaslanou na adresu: uvery@sosfinance.cz
 • poštou na adrese Praha, Rybná 716/24, PSČ 110 00.

Kontaktní údaje naleznete rovněž na webové stránce https://sosfinance.cz/kontakty/

3. K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány?

 1. Osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat naše služby, tedy na základě vaší poptávky tuto poptávku vyhodnotit a zprostředkovat kontakt za účelem získání nabídky (nabídek) úvěrového produktu od poskytovatele (poskytovatelů) těchto produktů, případně abychom vám mohli poskytnout další poptávané informace a související služby.
 2. Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem marketingu a zkvalitňování poskytovaných služeb klientům.
 3. Osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy zpracováváme rovněž za účelem plnění právních povinností (zejména ve smyslu účetní a daňové legislativy), jakož i za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek).

4. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

 1. V případě zájemců – fyzických osob zpracováváme zejména následující osobní údaje:
  1. identifikační údaje, jimiž se rozumí jméno (jména) a příjmení, dále obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo; 
  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí údaje, které nám umožňují kontakt se zájemcem a poskytnutí poptávaných informací (e-mailová adresa a telefonní číslo);
  3. údaje o poptávkách zájemce a způsobu jejich vyřízení včetně související komunikace vč. IP adresy použité při elektronické komunikaci.
 2. V případě zájemců – právnických osob zpracováváme následující osobní údaje fyzických osob oprávněných jednat za takové zájemce (členové statutárních orgánů, zmocněnci a jiní oprávnění zástupci):
  1. identifikační údaje, jimiž se rozumí jméno (jména) a příjmení;
  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí údaje, které nám umožňují kontakt se zájemcem a poskytnutí poptávaných služeb (e-mailová adresa a telefonní číslo).

5. Odkud jsou osobní údaje získávány a jak probíhá jejich zpracování?

 1. Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od subjektu údajů (zájemců, resp. jejich zástupců), a to jednak prostřednictvím vyplněného a odeslaného poptávkového formuláře na stránkách sosfinance.cz, jednak v rámci navazující komunikace se subjektem údajů. 
 2. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

6. Na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány?

 1. Údaje, které nám poskytnete při vyplnění poptávkového formuláře na webových stránkách a/nebo v rámci další komunikace s námi (tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo), zpracováváme, abychom mohli poskytovat své služby, tj. vyhodnotit zadanou poptávku a na jejím základě zprostředkovat kontakt za účelem získání nabídky (nabídek) úvěrového produktu od jeho možného poskytovatele a případně poskytnout další poptávané informace a související služby. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění našich Všeobecných obchodních podmínek (VOP), je tedy smluvním požadavkem, a proto nevyžaduje zvláštní souhlas z vaší strany. V případě, že nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebudete moci svoji poptávku zadat a my se jí nebudeme moci jakkoli zabývat.
 2. Po poskytnutí našich služeb uchováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vaší poptávce rovněž na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů a dále za účelem vnitřní evidence, kontroly a zlepšování kvality našich služeb. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, váš souhlas k tomu není nezbytný.
 3. Pro účely zasílání obchodních sdělení vč. zasílání personalizovaných nabídek a telemarketingu zpracováváme vaše osobní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Tím není dotčena možnost zpracování vaší e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu i bez vašeho souhlasu za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud takovou možnost neodmítnete. Lze tak učinit při poskytnutí e-mailové adresy nebo i kdykoli později, a to zejména prostřednictvím každého jednotlivého obchodního sdělení.
 4. Zpracování vašich osobních údajů může být rovněž nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňové předpisy). Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o jednotlivých poptávkách ve smyslu příslušných právních předpisů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, váš souhlas k tomu není nezbytný.

7. Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány?

 1. Údaje shromážděné za účelem plnění uzavřené smlouvy (vyřízení zadané poptávky ve smyslu našich Všeobecných obchodních podmínek) uchováváme po dobu nezbytnou pro zpracování poptávky, popřípadě vyřízení souvisejících požadavků. Tím není dotčeno případné zpracování osobních údajů k jinému účelu na základě příslušného právního důvodu zpracování.
 2. Údaje shromážděné v souvislosti s poptávkou uchováváme po poskytnutí našich služeb na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů a za účelem vnitřní evidence, kontroly a zlepšování kvality našich služeb, a to po dobu pěti (5) let od poslední komunikace se zájemcem. Za účelem ochrany právních nároků (vymáhání pohledávek) však zpracováváme osobní údaje nejméně po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty navýšené o jeden rok (s ohledem na možnost uplatnění práv až na konci promlčecí lhůty). V případě zahájení soudního či jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jejich pravomocném skončení a uplynutí všech lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků, ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. Tím není dotčeno případné zpracování osobních údajů k jinému účelu na základě příslušného právního důvodu zpracování.
 3. V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, bude zpracování probíhat až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu pěti (5) let od udělení souhlasu. Tím není dotčeno případné zpracování osobních údajů k jinému účelu na základě příslušného právního důvodu zpracování.
 4. V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem zasílání obchodních sdělení za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávání bude probíhat po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu s takovýmto využitím vašich osobních údajů (e-mailové adresy).
 5. V případě, že je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, osobní údaje jsou uchovávány po dobu, kterou vyžadují právní předpisy, zpravidla 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem.
 6. Osobní údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, resp. k jejichž zpracování již nebudeme mít odpovídající právní důvod, budou zlikvidovány.

8. Komu mohou být osobní údaje předávány?

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro jednotlivé účely samostatně jako jejich správce, takže stanovujeme účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
 2. Za účelem řádného plnění smlouvy uzavřené s vámi, k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i za účelem plnění právních povinností mohou být osobní údaje v nezbytných případech a nezbytném rozsahu rovněž předávány:
  1. spolupracujícím poskytovatelům úvěrových produktů, a to v rozsahu nezbytném pro zprostředkování kontaktu za účelem získání nabídky úvěrového produktu dle poptávky klienta, případně získání dalších informací poptávaných klientem, a tím naplnění účelu smlouvy, kterou s námi klient uzavřel;
  2. poskytovatelům hostingových/cloudových služeb a souvisejících IT služeb (za účelem zajištění chodu webových stránek, e-mailové komunikace a dalších informačních systémů);
  3. subjektům zajišťujícím pro nás tvorbu obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní a obdobné činnosti za účelem marketingu a zkvalitňování poskytovaných služeb zákazníkům;
  4. poskytovatelům účetního a daňového poradenství za účelem plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
  5. poskytovatelům právních služeb za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek);
  6. na vyžádání příslušným orgánům veřejné moci.`
 3. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů (vyjma případu, kdy jsou údaje poskytnuty orgánům veřejné moci v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů).
 4. Osoby, kterým jsou osobní údaje předávány, jsou povinny poskytovat dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna adekvátní ochrana vašich osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů. Tyto osoby jsou ohledně osobních údajů vázány mlčenlivostí a nejsou oprávněny osobní údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu správce, ledaže k tomu mají zákonný důvod.
 5. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním organizacím.

9. Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo požadovat od nás přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete od nás požadovat informace o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány, za jakým účelem, kde vaše osobní údaje získáváme, po jakou dobu je zpracováváme, komu je předáváme a kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.
  2. Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné, nesprávné či neaktuální osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje můžete kdykoli doplnit.
  3. Právo na výmaz osobních údajů znamená, že vaše osobní údaje musíme zlikvidovat, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud nás o to požádáte. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů a není zde jiný zákonný důvod pro další zpracovávání:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a jedná se o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný; 
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování prováděného k ochraně našich oprávněných zájmů, pokud shledáme, že takové oprávněné zájmy pominuly;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 1. V určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů (dotčené údaje budou označeny a nebudou předmětem žádných dalších operací zpracování). Jedná se o situace, kdy:
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů neodpovídá požadavkům právních předpisů, ale vy před jejich výmazem upřednostníte pouhé omezení jejich použití;
 • my již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • z vaší strany byla vznesena námitka proti zpracování, dokud nebude oprávněnost námitky prověřena.

 1. Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, máte právo kdykoli vznést námitku.

 2. Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu ty osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 3. V případě, že budete mít jakékoli výhrady ke zpracování svých osobních údajů, které provádíme, můžete podat stížnost přímo nám nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a který je dozorovým úřadem.

 4. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, tento souhlas můžete kdykoli odvolat (elektronicky nebo poštou na adrese správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 5. Další informace o vašich právech jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

10. Další informace o podmínkách zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Úplný text nařízení lze najít například zde.
 2. Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsme oprávněni v budoucnu upravovat či aktualizovat. Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.
 3. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu uvery@sosfinane.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 846 662, popřípadě písemně na naší adrese (Praha, Rybná 716/24, PSČ 110 00).